Pedagógusok városi kitüntetése

Dunaföldvár Díszpolgára posztumusz díjjal ismerték el az egy éve fiatalon elhunyt Balogh Emese sokrétű, odaadó és magas színvonalú munkáját. Balogh Emese a Magyar László Gimnázium igazgatója, a Part-Oldalak Kulturális Egylet alapító tagja, újságírója és több helytörténeti könyv szerkesztője volt.

       

A Dunaföldvár Gyermekeiért díjjal Csizmadiáné Mihálovics Magdolnának, a Magyar László Szakiskola nyugdíjas igazgatójának több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői munkáját köszönte meg a város képviselő-testülete. Csizmadiáné Mihálovics Magdolna 2015-ig dolgozott intézményünkben, amíg a szakiskola tagintézményünk volt.

Tájékoztató a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

A Kormány az 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. Ennek többek között az egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján tájékoztassa a szülőket az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról.

A jogszabály itt olvasható >>

A Beszédes József Általános Iskola tréfás kedvű dolgozói az idei első hóesés örömére vidám rajzokkal meglepték a tanulókat. Az aula üvegtetején a hóba rajzolták a képeket.

Tájékoztatás az étkezés igénybevételéről a 2017/2018. tanévben

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes az étkezés:

– ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– ha a gyermeket nevelésbe vették.

1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes az étkezés:

– ha a gyermeket nevelésbe vették
– ha a gyermek utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetni az alábbi esetekben:

– az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
– az 1-8. évfolyamon és azon felüli iskolás gyermek esetén, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos

A tanulónak nem jár kedvezmény azon étkezésre, amelyre a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött tanulószerződése alapján már jogosult.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Minden más esetben az étkezésért térítési díjat kell fizetni!

A szülő teendői a fentiek igazolásával kapcsolatban:

– Érvényes gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatának benyújtása
– Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás másolatának benyújtása
– Érvényes szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvélemény másolatának benyújtása
– Iskolalátogatási igazolás
– 30 napnál nem régebbi 1 havi munkáltatói jövedelemigazolás beszerzése
– Jövedelem nyilatkozat benyújtása formanyomtatványon

A szülő étkezési bejelentőt köteles kitölteni, amit az intézmény irodájában tehet meg a tanév első étkezési díj befizetési időszakában, amelyhez formanyomtatványt biztosítunk.

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő köteles haladéktalanul az intézményben jelezni a távolmaradást, s annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek várhatóan mikor veszi újra igénybe az étkezést.

Ha a szülő étkezési térítési díjat fizet és a gyermek távolmaradását bejelenti, a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól.

Helyettes szülőnél vagy átmeneti otthonban elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülő vagy a gyermekek átmeneti otthona fizeti meg.

Akinek az előző tanévről fennálló étkezési térítési díj tartozása van, annak tartozását legkésőbb 2017.augusztus 31-ig ki kell egyenlítenie!
Amennyiben tartozását nem egyenlíti ki, gyermekének étkezést biztosítani nem tudunk!

Étkezési bejelentés és befizetés

Helye: Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. pénztár (a volt óvoda épületében)

Augusztus 28.     730-1200   1300-1600
Augusztus 29.     730-1200   1300-1600
Augusztus 30.     730-1200   1300-1700
Augusztus 31.     730-1200   1300-1600
Szeptember 4.    730-1200   1300-1600
Szeptember 5.    730-1200   1300-1600
Szeptember 6.    730-1200   1300-1700
Szeptember 7.    730-1200   1300-1600

Tájékoztatás az ingyenes tanulóbiztosításról

Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló  119/2003. (VIII. 14.)
Kormányrendelet alapján minden 3-18 év közötti gyermeknek jár az állami baleset-biztosítás.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016-ra meghirdetett közbeszerzést az
Allianz Hungária Zrt. nyerte meg, így ők biztosíthatják az idei évben a gyermekeket.
A balesetbiztosítás fedezete minden 3-18 év közötti gyermeknek alanyi jogon jár.

Baleset esetén a szülőknek személyes adategyeztetést követően van lehetőségük a
szolgáltatási igénybejelentő beküldésére. A személyes adategyeztetést bármely ügyfélkapcsolati ponton
el lehet végezni. Ezt követően a cég honlapján vagy az ügyfélkapcsolati pontokon elérhető igénybejelentő-lapot
és az orvosi dokumentációt kell megküldeni az Életbiztosítási szakkezelési osztály részére
(Allianz Hungária Zrt. Életbiztosítási szakkezelési osztály 1387 Budapest, Pf. 11.).

Az Allianz Biztosító szolgáltatásai:

Biztosítási kockázat megnevezése
Szolgáltatás mértéke
Csonttörés3000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
1. amennyiben a rokkantság foka 1-9%3000 Ft
2. amennyiben a rokkantság foka 10-29%50 000 Ft
3. amennyiben a rokkantság foka 30-100%300 000 Ft biztosítási összegnek a
rokkantság fokával megegyező százaléka
Baleseti halál200 000 Ft biztosítási összeg

Közlemény eszközfejlesztési támogatásról

2016. április 20.

DUNAFÖLDVÁRI-BÖLCSKEI-MADOCSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
7020 DUNAFÖLDVÁR, TEMPLOM U. 9.
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA m
KÖZLEMÉNY ESZKÖZFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

A TIOP-1.1.1.A-15/1 – Köznevelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja
elnevezésű pályázati forrásból a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ informatikai eszközfejlesztési
programjának keretén belül alábbi eszközcsomagokat kapták meg iskoláink:


Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Dunaföldvár,
Templom u. 9.

1 db szerver
1 db switch

Magyar László Gimnázium Dunaföldvár, Templom u. 5.
32 db számítógép
16 db monitor
1 db switch

Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A
35 db számítógép
18 db monitor
1 db szerver
4 db switch

Kegyes József Általános Iskola Bölcske, Paksi u. 18.
20 db számítógép
10 db monitor
1 db switch

Madocsai Általános Iskola Madocsa, Kossuth L. u. 2.
18 db számítógép
10 db monitor
1 db switch

Tájékoztatás a 2016-2017. tanév tankönyvrendeléséről

1.  Ingyenesen biztosított tankönyvek

A 2016/2017. tanévben az általános iskolák 1-2-3-4. évfolyamán minden tanulónak
térítésmentesen biztosítja az állam.

Az 5-6-7-8. évfolyamon alapon ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden olyan tanuló, aki:

a)  tartósan beteg
b)  a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c)  három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d)  nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f)  a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő igazolások bemutatása (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, a szakértői bizottság szakvéleménye, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat, a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás).

2.  Szülői felület megnyitása

A 2016. április 15-től megnyíló Szülői felületen keresztül a szülők az iskola tankönyvfelelősét értesíthetik a személyes adatokban bekövetkezett változásokról, jelezhetik az iskolai tankönyvlista jóváhagyását, elektronikus számlát igényelhetnek.

A KELLO részéről a felület működtetése egy kényelmi szolgáltatás, az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve írásban is kéri a szülőktől a tankönyvrendelési igények leadását.

Szakszervezeti hírek

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról a 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerületéhez tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában reprezentatív szakszervezetek:

Pedagógusok Szakszervezete
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

2014.augusztus 31.